Bærekraftig Reisemål 

De fyra destinationerna i SITE har en hållbarhetsmärkning för besöksnäringen genom Bärekraftig Reisemål 

Tidigt i SITE-samarbetet bestämde de fyra kommunordföranden att en hållbarhetsmärkning som en del av den gemensamma långsiktiga destinationsutveckling är viktigt ur både utvecklingsperspektiv, ansvarstagande och konkurrenshänseende. Därför valde man tidigt att genom tidigare projekt verka för att alla fyra destinationer innehar märkningen Bärekraftig Reisemål 

Målet för hållbarhetsarbetet i SITE är att: Hela SITE-regionen ska fortsatt ligga i framkant med sina fyra hållbarhetsmärkta destinationer och samtliga medlemsföretag i regionen ska kontinuerligt göra konkreta åtgärder enligt gällande standard för att hela tiden förbättra sig och bli hållbarare. Viktiga delar i det arbetet är att mäta, förbättra och förmedla. 

Hållbarhetsmärkning i besöksnäringen 

Hållbarhet – så mycket mer än bara miljöfrågor… 

”Hållbarhetsarbete” handlar om hur vi hanterar våra resurser, där både sociala, kulturella, ekonomiska och miljömässiga resurser hänger ihop och är beroende av varandra. Slösar man resurser, oavsett om det är vatten, el, matsvinn, personalens kompetens eller lokalsamhällets och gästens förtroende, så är det ”bad for business”. Man ökar därför hållbarheten bäst om man parallellt arbetar med de tre olika dimensionerna av hållbarhet (miljö, socialt/kulturellt och ekonomiskt). 

Hur hänger Bærekraftig Reisemål ihop med Agenda 2030? 

De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder. Det är det som kallas Agenda 2030. 

Global Sustainable Tourism Council (GSTC), ett globalt råd instiftat av FN för hållbar besöksnäring GSTC har utfärdat kriterierna som är anpassade till besöksnäringen och som ligger till grund för certifieringar för enstaka besöksnäringsföretag (GSTC-I) eller hela destinationer (GSTC-D). GSTC själva gör inga certifieringar/märkningar utan det finns ett 

30-tal GSTC-godkända märkningar för företag och ca 15 för destinationer i världen idag som bygger på de kriterier som tagit fram av GSTC. 

Man kan delta i utbildning hos GSTC och få möjligheten att ta det officiella GSTC Sustainable Tourism Course Exam, och efter framgångsrikt slutförande, få ett Professional Certificate in Sustainable Tourism av GSTC för att visa på personliga kunskap om hållbara turismstandarder och praxis. Inom SITE-projektet har denna internationella examen tagits av Hållbarhetskoordinator i projektet: Carina Sisell. 

Bærkraftig reisemål/Sustainable destination - är en norsk certifiering/märkning för hela besöksdestinationer som tagits fram av Innosjon Norge. Den är GSTC-godkänd och därmed synkroniserad med FN:s globala mål i Agenda 2030. 

Ett antal verktyg är framtagna genom märkningen och är lämpliga för att bidra till exempelvis leveranserna i varumärkesschemat. Dessa kan bland annat användas för att dokumentera turismens ekonomiska värdeskapande, utveckling av andel gästnätter under lågsäsong jämfört med högsäsong samt beräkning av CO2-utsläpp från olika delar av verksamheten. 

Vad innebär en hållbarhetsmärkning för en destination? 

Att bli märkt som hållbar destination betyder inte att man ÄR hållbar utan att man gemensamt tagit ett beslut om att ständigt arbeta för att bli mer och mer hållbar. Märkningen är ett redskap för utveckling och man måste regelbundet påvisa förbättring på sikt. 

Certifieringens standard och kriterier är användbara verktyg för hållbar destinationsutveckling, om och när åtgärder genomförs utifrån en handlingsplan som är gemensamt framtagen av näring och kommun. Även stöd i beslutsprocesser, uppföljningsarbete och redovisning ingår. 

Allt fler researrangörer har idag som krav att de hotell och övrigt de bokar på destinationer är märkta med en GSTC-godkänd certifiering. 

Destinationsbolagen och kommunen i SITE-området har rätt att använda ”Sustainable destination”-logotypen på tex den egna hemsidan. Så får även enstaka företag som innehar annan godkänd hållbarhetsmärkning. 

Vart tredje år måste omcertifiering ske, där målen och åtgärder i handlingsplanen uppgraderas. Årligen till 30 april (utom år för återcertifiering) ska en hållbarhetsrapport lämnas in till Bärekraftig Reisemål. 

För att kunna besvara standardens kriterier och indikatorer behövs ett samarbete mellan företagen inom destinationen och den som besvarar kriterierna/indikatorerna. Den data och övrig information som behöver redovisas är på destinationsnivå, men bygger på företagens samlade data, som således inte redovisas per verksamhet. Därtill skall underlag från enkäter ingå, som behöver besvaras av gäster, lokalinvånare och företagen. 

När allt är besvarat kommer en utsedd kontrollant för inspektionsbesök för att se att allt är godkänt innan man får sin certifiering/märkning. 

Vad har skett kring hållbarhetsmärkning under SITE-projekten? 

Under SITE1: 

På en politikerresan i SITE I, presenterades de fyra SITE-kommunerna med varumärkesschemat Hållbar destination som Innovation Norway hade etablerat och där Trysil kvalificerade sig för märket i 2013. Alla 4 kommunordföranden i SITE var överens om att detta var en arbete som de ville starta upp i den egna kommunen. 

Under SITE2: 

Innovation Norway tillfrågades och gick så småningom med på att ta in det Malung-Sälen och Idre-Älvdalen som pilotdestinationer för att prova det norska märkningen på de svenska destinationerna. I Engerdal togs beslut om att starta upp arbetet med att märka Femund-Engerdal som hållbart resmål med hjälp av ekonomiskt stöd från Innovation Norway. Efter drygt två års arbete uppfyllde SITE II 2018 det målet att hela SITE-regionen ska utveckla sin hållbarhet och kvalificera sig för det norska märkt "Bärekraftig Reisemål/Sustainable Destination”. 

  • Engerdal ble tildelt merket i august 2017 
  • Sälen og Idre ble tildelt merket i mars 2018 
  • Trysil kvalifiserte for merket i 2013 

 

Fokus på hållbar destinationsutveckling har ökat under projektperioden i hela Sverige. Markeringen av Sälen och Idre som hållbara resmål har skapat stort intresse i media men också genom begär till SITE II att delta och hålla föredrag på flera hållbarhetskonferenser runt om i Sverige. 

Under SITE3:

De fyra SITE-destinationerna har tillsammans med kommunerna fungerat genom en omfattande ommärknings-/återcertifieringsprocess och har alla godkänts inom det norska systemet "Märkt för Hållbar destination" för 3 nya år. Trysil var först i Norge med är godkänd på den nya standarden 3.0 för hållbara destinationer. 

Utan att identifiera NU-läge till önskat NY-läge, så går vi ofta vilse i hållbarhetsarbetet som sker i blindo. För att veta att man prioriterar rätt insatser bör man göra en GAP-analys (=jämföra sin aktuella prestation med sin potentiella prestation). Det fanns finansiella medel avsatta i SITE3-projektet att för att GSTC-krediterade konsulter skulle kunna göra GAP-analyser av enskilda företag hos de som så önskar, som då på ett bättre sätt får koll på vilka insatser som gör mest nytta och har bäst effekt. 

GSTC:s verktyg GAP-analys har använts aktivt i arbetet med att motivera medlemsföretagen att arbeta i ett hållbart riktning. I de svenska kommunerna Älvdalen och Malung-Sälen har man rundabordssamtal resulterat i GSTC´s GAP-analyser. Även ett 10-tal företag/organisationer gjorde GAP-analyser på sin verksamhet genom SITE-projektet. Arbetet har lett till både god förankring, nya handlingsplaner och etablering av Green Teams som har ansvar för att fortsätta arbetet med hållbarhet. 

  • Trysil har blivit återcertifierat 2016, 2019 och 2022. 
  • Engerdal har blivit återcertifierat 2020 och 2023. 
  • Idre och Sälen har blivit återcertifierat 2022. 

 

Plan för SITE4: 

För att bygga vidare på arbetet med Bærekraftig Reisemål är målet för SITE4 att ta fram en värdeskapande affärsmodell kopplad till hållbar mobilitet och Agenda 2030. Det handlar om att nya hållbara mobilitetslösningar ska vara lönsamma och attraktivt, både för användare och för leverantörer att bygga upp hållbar mobilitet. Skisserade lösningarna i projektet är alla hållbara ur ett miljöperspektiv och de företag som kommer att vara några av dessa mobilitetslösningar måste också införliva hållbarhetsperspektivet i deras affärsutveckling som i sig kräver omfattande omstrukturering av verksamheten. 

Mer läsning:

Globala målen/Agenda 2030: Vårt arbete med Agenda 2030 och de globala målen - Svenska FN-förbundet 

GSTC: Global Sustainable Tourism Council (GSTC): Criteria, Standards, Certifications (gstcouncil.org) 

Bärekraftig Reiseliv: Merket for Bærekraftig reisemål (visitnorway.com)