Fokusområden

Det arbetas med sex fokusområden i projektet SITE Mobility:
Mobilitetsinsikt, Elektrifiering, Digitalisering, Samordning-delning, Förrättningsmodeller, Kunskap och kompetens.

Mobilitetsinsikt

 • Kartlägga behov av mobilitet för SITE regionen
 • Utveckla infrastruktur inom personresor för arbetspendling, invånare och besökare.
 • Effektivare godstransporter och kombinationstransporter

Elektrifiering

 • Laddinfrastrukturen skall förbättras genom fler laddstolpar
 • Pilotering och innovation genom autonoma transporter
 • Ledutveckling för elektrifierade snöskotrar

Digitalisering

 • Implementera mobilitetslösningar för nya affärsmodeller
 • Nyttja befintliga digitala system och anpassa till nya digitala lösningar
 • Samordning- delning inom mobilitet

Samordning – Delning

 • Utveckla person och kombitransporter för invånare och besökare genom innovativa mobilitetslösningar
 • Beteendeförändring inom invanda resemönster för att skapa förändring till samåkning
 • Pilotering
   

Affärsmodeller

 • Lönsamma och attraktiva affärsmodeller skall öka till hållbar näringslivsutveckling
 • Genom digitalisering och delningsekonomi finna nya affärsmodeller
 • Nytänkande och kundvärde skall utvecklas
 • Öka näringslivets hållbarhet genom omställning till teknologiska mobilitetslösningar

Kunskap och kompetens

 • Genom nätverksbyggande med andra regioner få mer kunskap om innovativa affärsmodeller
 • Näringslivet skall utvecklas inom teknologi för att vara hållbara
 • Utveckla kompetens inom teknologi för SITE Destination
 • Benchmarking mot andra miljöer, kommuner och destinationer för att ligga i framkant som en attraktiv destination