Samarbete

SITE Destination står för destinationsutveckling av Sälen, Idre, Trysil och Engerdal och är ett Interregprojekt och ägs av ovan nämnda destinationers kommuner.

SITE-modellen – viktig metod för ett bra samarbete

«SITE-modellen/SITE-metoden» är ett arbetssätt som inleder med dialog där berörda parter identifierar gemensamma utmaningar, genomför undersökningar för att skapa ett beslutsunderlag, skapar ”verkstäder” för implementering inom befintliga strukturer och avslutas med att resultatet utvärderas.

SITE-metoden är en gemensamt förankrad och beprövad dialogmetod, som rätt använd leder till bestående samarbete och kompetenshöjning mellan små och medelstora företag inom besöksnäringen och mellan kommuner, destinationsbolag och näringsliv över gränsen. Denna arbetsmetod är viktig för att säkra arenor för ett långsiktigt samarbete.


Nuvarande SITE-projekt

SITE 4 (2023 till 2026)

En smart, integrerad och bärkraftig gränsregion.

Syftet med projektet är att utveckla hållbar mobilitet med effektmålet minskade klimatutsläpp, vilket bidrar till ett hållbart näringsliv och en mer hållbar SITE-region i takt med gjorda och kommande miljardinvesteringar och påföljande ökade besöksströmmar och transporter. Projektet är ett resultat av en förstudie inom mobilitet.

 

Tidigare SITE-projekt 

SITE 1 (2011 till 2014)

SITE Destination startade som ett Interreg projekt mellan Engerdal och Trysil på norsk sida och Idre-Älvdalen och Malung-Sälen på svensk sida. Samarbetet resulterade bland annat i politisk enighet om att vidareutveckla destinationerna Sälen, Idre, Trysil och Engerdal till en världsdestination med helårsturism som huvudnäring.

SITE 2 (2015 till 2018)

2015 beviljades SITE Destination medel för ytterligare ett treårigt Interreg projekt.

Projektets huvudmål var att när projektperioden var över 2018, så jobbar aktörerna i regionen tillsammans som en internationell och bärkraftig destination med en attraktiv besöksnäring.

Arbetsområdena under dessa 3 år var:

  1. Exportmognad av företag och destinationer:
  2. Nyetableringar, entreprenörskap samt nya innovativa produkter och paketering för en internationell marknad.
  3. Bärkraftig utveckling och certifiering av alla fyra destinationer inom hela SITE-regionen
  4. Offentlig infrastruktursamarbete, säkerställa god service för den internationella gästen och avlägsna gränshinder inom brand, räddningstjänst, polis, hälsa, tull och transport.
SITE 3 (2019 till sept. 2022)

Inför tredje projektperioden finns en målbild och vision om att efter avslutat projekt är SITE-regionen en hållbar, attraktiv och ansvarstagande världsdestination på helår, där hållbarhetsarbetet (både socialt, ekonomiskt och ekologiskt) genomsyrar alla processer, och ett väl genomtänkt arbete för helårsutveckling har ökat tillväxten i alla SITE-kommuner.

Projektet har tre fokusområden:

  1. Hållbar världsdestination
  2. Kompetensdriven världsdestination
  3. Internationell världsdestination

Pandemin var inte rådande innan ansökan och projektstart, men har sedan dess pågått, vilket påverkar på olika sätt. Först och främst innebär stängd gräns mellan Sverige och Norge att samordningsvinster och samarbete försvåras. Effekten av pandemin skapar dock inte bara baksidor med inställda fysiska aktiviteter och tappad utländsk turism, där vissa företag drabbas mer än andra. Det har även öppnats nya dörrar som påskyndat digitalisering, tvingat fram kreativa lösningar och förändrat besöksmönster. I Sverige har dels antal besökare ökat både sommar och vinter och lockat helt nya målgrupper till Sälen, Idre och Grövelsjön. Men i Trysil och Engerdal, som normalt har större andel utländska gäster än sina svenska grannar, har det inneburit större utmaningar.